Om Benestad

 

Historik Benestad                     

I mitten på 1900-talet beskrevs Benestad som en socken, med
385 innevånare (1946), i Ingelstads härad i Kristianstads län. Församlingen ingick
då i Övraby, Benestads, Högestads och Baldringe pastorat i Ingelstads kontrakt
i Lunds stift. Benestads församling upphörde 31 december 2001 och tillhör numera
Tomelillabygdens församling i sydöstra Skåne (Skåne län). Under det senaste
seklet har Benestads innevånarantal minskat avsevärt främst beroende på
jordbrukets rationalisering och det rör sig numera, år 2012,  om ca 140 personer.

Orten Benestad, belägen i en åkerbygd i det inre av
Österlen, kan i dokument spåras tillbaka till år 1437 då ortnamnet stavades
Benitzstathe. I byn ingår idag mark och egendom med benämning Benestad, Örup
och Stenby. Till Benestad hör bland annat Örups gods med sin gamla borg och de
större gårdarna Benestad gård, Ödemarks gård och Stenby gård.

Benestads kyrka är ursprungligen en romansk byggnad från
1100-talets slut. Det ursprungliga kyrktornet revs 1868 och kyrkklockorna
flyttades till en närliggande trappgavelförsedd kastal som byggdes någon gång under
senmedeltiden. Under 1300-talet välvdes kyrkan och försågs
med kalkmålningar av Snårestadsgruppen. Omkring 1500 tillkom ytterligare
kalkmålningar av Everlövsgruppen. Kyrkan finner man "mitt i byn" vid
trevägskorsningen riksväg 19 (Ystad - Benestad - Kristianstad) och väg 1561
( Benestad-Tomelilla).

Vackra och sevärda naturområden finns i den växt-, djur- och
fågelrika Fyledalen med naturreservatet "Benestads backar" med sina torrängar,
sitt framsipprande grundvatten och sin kärrmark. Här finns också Sveriges mest
kända förekomst av kalktuff. Ett flertal skånska kyrkor har valv slagna i
kalktuff från tidigare brytning i Benestad. 

I sydöstra delen av Benestad finns naturreservatet "Örups
almskog med kärr och ängar". Naturreservatet ligger i ett böljande
odlingslandskap genomdraget av flacka dalgångar i närheten av Örups slott. Syftet
med reservatet är att bevara ett ålderdomligt och kulturhistoriskt värdefullt
landskap. Lövskogen, som på 1980-talet drabbades av almsjukan, skall bevaras
som naturskog. Genom betning eller slåtter bibehålls de öppna markerna med sina
inslag av kalkfuktängar och kalkkärr och med sina speciella och sällsynta växt-
och djurarter.

År 1985 utgav Benestad Byalag och dess dåvarande
studiecirkel ”Bygd i förvandling” den intressanta och upplysande 168-sidiga
boken ”Vår hembygds Benestad”. Målsättningen med cirkeln var att forska i och
presentera Benestads sockens historia under de senaste två århundradena.  Idag är boken sen länge slutsåld men finns att
läsa i "skannad form" här nedan.

HISTORIA - tryck på bilden

namnlos.jpg

Om Benestads ortnamnsprocess kan ni läsa HÄR

Kvitto på Benestads gamla dokument överlämnade till Tomelilla kommun TRYCK HÄR

 

Glimtar från Benestad – en sockenbeskrivning år 1954 TRYCK HÄRkarta-benesrad.jpg

 

Skvattemölla - ett gammalt kvarnställe i Benestad TRYCK HÄR

 

 Bilder 1 - Skvattemölla TRYCK HÄR

Bilder 2 - Skvattemölla TRYCK HÄR

Bilder 3 - Skvattemölla TRYCK HÄR

 

Bilder på Benestad kyrka hämtade från karta nedan

   benestad-kyrka-kartbild-fran-1799.png  benestad-kyrka-kartbild-1798.png     karta-benesrad.jpg   

  "Karta över Benesta by 1798"